Občanské sdružení Janova Hora Vizovice

„Trvalé zlepšování životních podmínek pro bydlení.”

Akce "Převod pozemků" 2011 - 2013

2013

Ke konci roku došlo k částečnému převodu pozemků na sídlišti z vlastnictví firmy H+M na město Vizovice. Ve vlastnictví města je silnice, parkovací plochy, část travnatého pozemku - pozemek 4514/20.

V majetku firmy H+M zůstává jako věcné břemeno pozemek 4514/7, který obsahuje travnatou plochu kolem domů 1274, 1275, 1276, 1279, 1280, dále pak chodníky, nájezdy do garáží, dětské kamínkové hřiště - tyto plochy nejsou blíže rozparcelovány. 

V průběhu roku 2014 budeme dále usilovat o převod veškerých pozemků na město Vizovice.

2012

Ani v průběhu roku 2012 se nepodařilo situaci vyřešit ke spokojenosti obyvatel sídliště. 10.2. 2012 jsme vyvolali jednání na úřadě s vedením města a firmou H+M. Opět jsme se připoměli 26. 11. 2012 na jednání s Emilii Klinkovskou z odboru dopravy.

Poslední jednání proběhlo se starostou 3. 12. 2012. To byl poslední krok k tomu, abychom ovlivnili urychlení převodu pozemků. Sdělili jsme panu starostovi naše stanovisko a napsali panu Marcoňovi dopis.

Nadále bude situace řešena pouze mezi dvěma stranami - městem  Vizovice a firmou H+M, a.s., občanské sdružení pouze přihlížejícím účastníkem v případě dalších jednání.

Naše reakce panu Marcoňovi 23. 1. 2013

Reakce pana Marconě na náš požadavek 14. 12. 2012

Dopis firmě H+M ohledně údržby sídliště v zimním období ze dne 10. 12. 2012

Dopis starostovi 26. 11. 2012 jak se budeme dále chovat

 

2011

Po celý rok 2011 probíhá aktivní jednání s vedením města a odborem dopravy ohledně převedení pozemků - tzn. komunikací, chodníků, zelených ploch a parkovišť na sídlišti do vlastnictví města.

Problematickým a diskutovaným bodem převodu jsou hlavně parkoviště u jednotlivých domů. Městský úřad Vizovice proto nechal v průběhu listopadu zpracovat a provést anketu mezi vlastníky bytů na sídlišti, jejímž výsledkem mělo být to, zda si občané přejí koupit parkovací místa před domy do svého vlastnictví či nikoliv. Výsledkem této ankety je jasný zájem obyvatel, aby parkoviště zůstaly veřejnou plochou.

V přílohách níže se můžete seznámit s průběhem diskutované záležitosti.

Výsledky ankety 10. 11. 2011

Informace obyvatelům na vchodech 30. 10. 2011

Anketní otázky

Dopis starosty města k chystané anketě 27. 10. 2011

Reakce na otevřený dopis 26. 10. 2011

Otevřený dopis H+M Zlín a.s. obyvatelům sídliště Janova Hora 20. 10. 2011

Návrh OSJHV k projednání na zasedání zastupitelstva konaného 11. 4. 2011

 

 
Aktivity sdružení » Akce "Převod pozemků" 2011 - 2013