Občanské sdružení Janova Hora Vizovice

„Trvalé zlepšování životních podmínek pro bydlení.”

R 49

Zpráva ze dne 30. 6. 2013:

Dne 27. 6. 2013 proběhlo v obci Zádveřice veřejné projednání posudku a současné dokumentace záměru: „Rychlostní silnice R 49, Lípa – státní hranice ČR/SR, stavba 4903 – 4905“. Veřejné projednání řídila ředitelka příslušného úřadu Ministerstva životního prostředí a na diskusní příspěvky, připomínky, dotazy atd. byli připraveni reagovat pracovníci Ředitelství silnic a dálnic, projektové organizace Pragoprojekt a také zástupci firmy pověřené vypracováním posudku. Veřejné projednání bylo zahájeno krátce po 14:00 hodině za účasti asi stovky zástupců územních samosprávných celků, úřadů, organizací, sdružení a občanů.

1) Zástupce Ministerstva životního prostředí seznámil přítomné s historií R 49. Označení R 49 vzniklo v roce 1996 změnou záměru prodloužit dálnici D 1 na Slovensko. Na základě této změny směřuje D 1 na Ostravu a Polsko a spojení se Slovenskem zajistí silnice R 49. V roce 2006 byl zahájen proces EIA (zpracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí). V roce 2009 byla zveřejněna dokumentace EIA pro celý úsek Fryšták – státní hranice ČR/SR. Tato dokumentace byla následně vrácena k přepracování. V roce 2012 byla zveřejněna přepracovaná dokumentace EIA.

2) Zástupce Ředitelství silnic a dálnic promítl všem přítomným obrazovou animaci rychlostní silnice R 49 v úseku Fryšták – státní hranice ČR/SR, ve které byl zobrazen stav po dokončení silnice, včetně navržených a v současné době posuzovaných tras. Animace byla doplněna sdělením, že přes očekávané výhrady, je R 49 od roku 2012 schválena EU jako součást transevropské sítě, je zahrnuta do plánu územního rozvoje kraje a vybraný koridor je v této oblasti jediný možný.

3) Vystoupení zástupců úřadů, měst, obcí atd. zahájil až starosta obce Zádveřice, neboť celá řada vyzvaných už opustila projednávání (zást. Krajského úřadu Zlínského kraje a další), nebo se nedostavila ( zást. Ministerstva životního prostředí SR, zást. měst a obcí Horní Lideč, Střelná, Valašské Klobouky atd.). Starosta města Vizovice nemohl v této části vystoupit, neboť neměl od zastupitelstva mandát jednat za město Vizovice. Všichni, kteří přednesli svůj příspěvek, měli proti záměru výhrady. Buď nesouhlasili se zvolenými trasami, nebo vyjádřili nesouhlas s celým projektem a žádali jeho zrušení.

Hlavní námitky a požadavky: Silnice R 49 v takovém rozsahu není nutná, stačí vybudovat pouze obchvaty; Velký zásah do krajiny; Zásadní změna krajinného rázu; Ohrožení přírodního parku Vizovické Vrchy; Nevhodně vybrané trasy; Nebyly řádně posouzeny další varianty; Ohrožení zdrojů podzemních vod; Pokud nebude současně vybudován přivaděč na Vsetín, tak se dopravní situace výrazně nezlepší; Použít varianty s tunely; Více tunelů a delších; Nevhodně umístěné odpočívadla; Vysoká cena stavby; Obrovské množství vytěžené zeminy, jak a kam se bude přepravovat; Nadměrný hluk; Obava z bourání objektů atd.

4) Vystoupení zástupců různých sdružení a přítomných občanů byla ve stejném duchu a vyjadřovala stejnou nespokojenost se záměrem, jako byla v  předchozích příspěvcích. 

5) Na všechna vystoupení reagovali pracovníci Ředitelství silnic a dálnic, Pragoprojektu a autoři posudku. Tvůrci posudku ve svých odpovědích především poukazovali na skutečnost, že většina připomínek a mnoho dalších, je zahrnuta ve vypracovaném posudku projektu (cca 280 stran textu) a že bude nutno vynaložit ještě hodně úsilí ke zdárnému výsledku. Zástupci ŘSD a Pragoprojektu se snažili záměr obhájit. Poukazovali na skutečnost, že každá stavba podobného typu je velký zásah do krajiny a zejména v době výstavby působí občanům jisté potíže. Po dokončení však nastává výrazné zlepšení dopravní situace v regionu i v jednotlivých obcích.

Závěrem nutno poznamenat, že všechny přednesené příspěvky byly nahrávány a budou sloužit Ministerstvu životního prostředí k závěrečnému posouzení záměru a k vypracování konečného stanoviska.

V průběhu jednání byla položena otázka zástupci ŘSD: „Kdy lze očekávat zahájení a dokončení silnice R 49?“   Odpověď: „Když vše dobře půjde, tak v roce 2035 budeme jezdit po R 49 na Slovensko“.

 
Aktivity sdružení » R 49